Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Marian Huisman

Artikel 1: Definities
1. Praktijk Marian Huisman, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee Praktijk Marian Huisman als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Praktijk Marian Huisman en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Praktijk Marian Huisman overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Praktijk Marian Huisman voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene Cursusvoorwaarden.

5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

6. Praktijk Marian Huisman houdt zich aan de wettelijke eisen en regels van Consuwijzer.

7. Voor onze meerdaagse trainingen geldt een aanwezigheidsverplichting van 85% per cursus om in aanmerking te komen voor een certificaat.

8. Een duplicaat diploma/certificaat kan aangevraagd worden via e-mail info@praktijkmarianhuisman.nl. Voor afgifte van een duplicaat diploma/certificaat brengen wij € 25,- kosten in rekening. Deze dienen vooraf voldaan te worden.

9. Bij Praktijk Marian Huisman werken wij met gemengde groepen, minimum leeftijd 18.

10. Het minimum aantal deelnemers om van start te kunnen gaan met de cursus is als volgt: 1 daagse cursussen minimaal 4 deelnemers, meerdaagse cursussen minimaal 4 deelnemers.

Artikel 3: Aanmeldingen
1. Aanmelding van een cursus voor een vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk te geschieden door de cursist. De aanmelding kan zowel via de post of per email geschieden. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus een schriftelijke bevestigingsbrief en een factuur.

2. Praktijk Marian Huisman is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.

3. Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.

4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

5. Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene cursusvoorwaarden en geeft u aan volledig gezond te zijn. Bij twijfel neemt kunt u contact opnemen met Praktijk Marian Huisman.

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door Praktijk Marian Huisman
1. Praktijk Marian Huisman behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Praktijk Marian Huisman een passend alternatief aanbieden. Praktijk Marian Huisman kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Praktijk Marian Huisman noodzakelijk zijn, Praktijk Marian Huisman de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.Praktijk Marian Huisman kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Praktijk Marian Huisman waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Praktijk Marian Huisman niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Praktijk Marian Huisman de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen. Praktijk Marian Huisman kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.

4. In het geval van wijziging in de cursusdata door Praktijk Marian Huisman zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort, Praktijk Marian Huisman kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc

5. In het geval van annulering door Praktijk Marian Huisman krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Praktijk Marian Huisman is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden, Praktijk Marian Huisman kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer
1. Herroepingsrecht;

a. Bedenktijd en Opzegtermijn Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de eventuele verzendkosten. Als de consument de kosten al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

b. Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen, hiervoor worden administratiekosten berekend zoals hieronder vermeld.

Voor het omzetten van een training of trainingsdatum wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht, tussen 3 en 1 week voor de cursus € 50,00, binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht. Na overleg met Praktijk Marian Huisman (voorafgaand aan de training) is het mogelijk om de inschrijving over te dragen op een andere cursist, administratiekosten bedragen € 15,00.

2. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per mail (niet via contactformulier) plaats te vinden.

3. Afhankelijk waarop Praktijk Marian Huisman de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Tot 6 weken voor aanvang van de cursus – € 25,00.
b. Tussen 6 en  2 weken voor aanvang van de cursus – € 50,00.
c. Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursusdatum is 100% van de cursuskosten verschuldigd.
d. Bij actiecursussen is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

4. De kosten voor het annuleren of omzetten van een cursus als gevolg van ziekte is altijd € 50,–.  Dit is maximaal 2 keer toegestaan, bij een derde keer wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Niet van toepassing op actie cursussen.

5. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald.

6. Aanbetalingen voor de massage reizen worden na annulering niet geretourneerd en blijven, indien niet voldaan, open staan voor betaling, ongeacht de termijn waarbinnen de reis wordt geannuleerd.

Artikel 6: Betaling
1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van Massagepraktijk Capelle o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling.

2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 40,00.

3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Praktijk Marian Huisman ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Artikel 7: Auteursrechten
1. Alle rechten van het door Praktijk Marian Huisman verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Praktijk Marian Huisman, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Zonder schriftelijk toestemming van Praktijk Marian Huisman is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Praktijk Marian Huisman worden verzorgd.

3. Het maken van beeld- en geluidsmateriaal bij Praktijk Marian Huisman door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van Praktijk Marian Huisman.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.
Praktijk Marian Huisman is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

2. Praktijk Marian Huisman is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden.

3. Praktijk Marian Huisman is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede cursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede cursist voor, na of tijdens de cursus.

4. Praktijk Marian Huisman is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

5. Praktijk Marian Huisman is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Praktijk Marian Huisman is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Praktijk Marian Huisman is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7. Praktijk Marian Huisman is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname
1. Praktijk Marian Huisman behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

2. Praktijk Marian Huisman behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Praktijk Marian Huisman niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Artikel 10: Geheimhouding
De aan Praktijk Marian Huisman verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Praktijk Marian Huisman, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Praktijk Marian Huisman, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Praktijk Marian Huisman worden gemeld.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen
1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen en de cursus te volgen.

2. Actieprijzen zijn niet van toepassing op bestaande inschrijvingen.

3. Op onze meerdaagse cursussen geldt een aanwezigheidsverplichting om in aanmerking te komen voor een certificaat. Neem contact op met kantoor voor de aanwezigheidsverplichting voor de cursus van uw keuze.

4. Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst de overeenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

Artikel 12: Geschillen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Praktijk Marian Huisman beschikt over een klachtenreglement.

Artikel 13: Gezondheidsverklaring
Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Cursist geeft met de inschrijving aan lichamelijk en psychisch in staat te zijn deel te nemen aan de cursus. Praktijk Marian Huisman is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 14: Beeld- en geluidsopname
Het voor onze cursisten / studenten niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal of de locatie.

Cursist geeft door schriftelijke / mondelinge inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

De huidige Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 17 september 2018.

©Praktijk Marian Huisman

Algemene voorwaarden

© Copyright - Website build by - De Digitale KlusjesMan - ddkm.nl | Rotterdam